Xổ số theo ngày

 kết quả xổ số  kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 16-06-2021

Cầu Loto đẹp 16-06-2021

Cầu đặc biệt đẹp ngày 16-06-2021

Tổng hợp chu kỳ chung của giải đặc biệt

Biên ngày :dd/mm/yyyy
1. Tổng hợp chu kỳ đầu đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 16-06-2021

Đầu 0 ra ngày 27-05-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 20 ngày
Đầu 1 ra ngày 02-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 14 ngày
Đầu 2 ra ngày 07-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 9 ngày
Đầu 3 ra ngày 04-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 12 ngày
Đầu 4 ra ngày 14-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Đầu 5 ra ngày 31-05-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 16 ngày
Đầu 6 ra ngày 08-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 8 ngày
Đầu 7 ra ngày 13-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Đầu 8 ra ngày 15-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Đầu 9 ra ngày 09-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 7 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các đầu (thời gian lâu ra nhất của các đầu)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2015 đến nay

Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 43 52 85 64 56 50 60 62 66 56
 
2. Tổng hợp chu kỳ đuôi đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 16-06-2021

Đuôi 0 ra ngày 04-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 12 ngày
Đuôi 1 ra ngày 03-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 13 ngày
Đuôi 2 ra ngày 07-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 9 ngày
Đuôi 3 ra ngày 15-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Đuôi 4 ra ngày 02-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 14 ngày
Đuôi 5 ra ngày 24-05-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 23 ngày
Đuôi 6 ra ngày 14-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Đuôi 7 ra ngày 29-05-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 18 ngày
Đuôi 8 ra ngày 11-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 5 ngày
Đuôi 9 ra ngày 13-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các đuôi (thời gian lâu ra nhất của các đuôi)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 45 57 64 68 87 55 66 68 64 68
 
3. Tổng hợp chu kỳ tổng đặc biệt XSMB
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 16-06-2021

Tổng 0 ra ngày 14-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Tổng 1 ra ngày 15-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Tổng 2 ra ngày 11-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 5 ngày
Tổng 3 ra ngày 04-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 12 ngày
Tổng 4 ra ngày 07-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 9 ngày
Tổng 5 ra ngày 02-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 14 ngày
Tổng 6 ra ngày 13-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Tổng 7 ra ngày 22-05-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 25 ngày
Tổng 8 ra ngày 09-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 7 ngày
Tổng 9 ra ngày 06-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 10 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các tổng (thời gian lâu ra nhất của các tổng)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Tổng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Số ngày gan cực đại 52 70 62 71 62 58 68 42 67 91
 
4. Tổng hợp chu kỳ bộ số đặc biệt XSMB
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thống kê chu kỳ gần nhất của các bộ số trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 16-06-2021

Bộ 00 ra ngày 31-05-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 16 ngày
Bộ 01 ra ngày 16-05-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 31 ngày
Bộ 02 ra ngày 22-05-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 25 ngày
Bộ 03 ra ngày 04-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 12 ngày
Bộ 04 ra ngày 26-05-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 21 ngày
Bộ 12 ra ngày 03-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 13 ngày
Bộ 13 ra ngày 06-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 10 ngày
Bộ 14 ra ngày 14-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 2 ngày
Bộ 23 ra ngày 29-05-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 18 ngày
Bộ 24 ra ngày 13-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 3 ngày
Bộ 34 ra ngày 11-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 5 ngày
Bộ 11 ra ngày 08-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 8 ngày
Bộ 22 ra ngày 07-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 9 ngày
Bộ 33 ra ngày 15-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 1 ngày
Bộ 44 ra ngày 09-06-2021 đến nay vẫn chưa ra lại là 7 ngày
 
Bảng chu kỳ gan nhất của các bộ số (thời gian lâu ra nhất của các bộ số)
Được thống kê dựa trên dữ liệu từ 01/01/2000 đến nay

Bộ số 00 01 02 03 04 11 12 13 14 22 23 24 33 34 44
Số ngày gan cực đại 125 57 60 70 77 105 69 81 67 114 49 78 161 81 133
 

KẾT QUẢ XỔ SỐ, KQXS, THỐNG KÊ, SOI CẦU, CUNG CẤP CÔNG CỤ MIỄN PHÍ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ THONGKEKETQUA.COM

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ